• آهک هیدراته (هیدروکسید کلسیم)

  • CaH2O2

  • 1305-62-0

  • CAT225

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

3.02857

HR:

2

چگالی نسبی:

2.343

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

74.1

ثبت نظر