• اسید سولفوریک

  • H2SO4

  • ۷۶۶۴-۹۳-۹

  • SOI500

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

4.00866

HR:

3

چگالی نسبی:

1.834

حالت در دمای 25 °C:

L

جرم مولی (گرم در مول):

98/078

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.84 g cm−3 liquid

دمای ذوب (°C):

10

دمای جوش (°C):

290

ثبت نظر