• اسید نیتریک

  • HNO3

  • 7697-37-2

  • 411VRN1TV4

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

ppm

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

2.57571

HR:

3

چگالی نسبی:

1.5027

حالت در دمای 25 °C:

L

جرم مولی (گرم در مول):

۶۳٫۰۱

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.5129

دمای ذوب (°C):

−۴۲

دمای جوش (°C):

‎83

اسیدیته (pka):

1.4

ثبت نظر