• اسید کلریدریک

  • hcl

  • ۷۶۴۷–۰۱-۰

  • HHL000

اطلاعات بیشتر

درصد خلوص (%):

30-33

جرم حجمی:

ppm

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

1.49017

HR:

3

حالت در دمای 25 °C:

G

جرم مولی (گرم در مول):

36.46

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.18

دمای ذوب (°C):

27.32

دمای جوش (°C):

‎110

اسیدیته (pka):

8.0

ثبت نظر