• بی کربنات سدیم (جوش شیرین)

  • NaHCO3

  • 144-55-8

  • SFC500

اطلاعات بیشتر

نام تجاری:

جوش شیرین

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

3.4336

HR:

1

چگالی نسبی:

2.159

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

84.01

ثبت نظر