• دی اتیلن گلیکول

  • C4H10O3

  • 111-46-6

اطلاعات بیشتر

دمای ذوب (°C):

−10.45 °C (13.19 °F; 262.70 K)

دمای جوش (°C):

244 to 245 °C (471 to 473 °F; 517 to 518 K)

ثبت نظر