• سدیم متابی سولفیت

  • Na2.S2O5

  • 7681-57-4

  • SII000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

7.76965

HR:

3

چگالی نسبی:

1.4

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

190.1

ثبت نظر