• هیدروکسید سدیم (سود پرک)

  • Na.OH

  • 1310-73-2

  • SHS500

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

1.63486

HR:

3

چگالی نسبی:

2.13

حالت در دمای 25 °C:

S del

جرم مولی (گرم در مول):

40

دمای ذوب (°C):

318.3

دمای جوش (°C):

1390

ثبت نظر