• اسید بوریک

  • H3BO۳

  • ۱۰۰۴۳–۳۵-۳

  • R57ZHV85D4

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

2.52749

HR:

3

چگالی نسبی:

1.435

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

۶۱٫۸۳

دمای ذوب (°C):

۱۷۰٫۹

دمای جوش (°C):

‎300

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

2.52

ثبت نظر