• نشاسته

  • (C6H10O5)n

  • 9005-25-8

  • SLJ500

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

HR:

3

چگالی نسبی:

1.5

حالت در دمای 25 °C:

S

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.5

ثبت نظر