• آمونیاک

  • NH3

  • 7664-41-7

  • 5138Q19F1X

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

ppm

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

0.696448

HR:

3

حالت در دمای 25 °C:

G

جرم مولی (گرم در مول):

17.031

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

0.86

دمای ذوب (°C):

−۷۷٫۷۳

دمای جوش (°C):

‎−33.34

اسیدیته (pka):

32.5

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

47

ثبت نظر