• بنزوات سدیم

  • NaC۶H۵CO۲

  • 532-32-1

  • OJ245FE5EU

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

144.11

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.497

دمای ذوب (°C):

۳۰۰

اسیدیته (pka):

8.0

ثبت نظر