• بی کربنات آمونیوم

  • NH5CO3

  • 1066-33-7

  • 45JP4345C9

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

3.23293

HR:

3

چگالی نسبی:

1.586

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

79.056

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.586

دمای ذوب (°C):

۴۱٫۹

اسیدیته (pka):

11.9

ثبت نظر