• تری پلی فسفات

  • Na5-P3-O10

  • 7758-29-4

  • SFZ000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

15.0349

حالت در دمای 25 °C:

Pwdr

جرم مولی (گرم در مول):

367.86

دمای ذوب (°C):

622

ثبت نظر