• تیوره

  • CH4N2S

  • 62-56-6

  • ISR000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

3.11154

HR:

3

چگالی نسبی:

1.405

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

76.13

دمای ذوب (°C):

177

ثبت نظر