• سولفور سدیم

  • Na2S

  • 1313-82-2 , 1313-84-4

  • SJY500

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

3.1896

HR:

3

چگالی نسبی:

1.856

حالت در دمای 25 °C:

S deliq

جرم مولی (گرم در مول):

78.0452

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.856

دمای ذوب (°C):

1176

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

12.4

ثبت نظر