• کلراید پتاسیم

  • ClK

  • 7447-40-7

  • PLA500

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

3.04696

HR:

3

چگالی نسبی:

1.987

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

74.55

دمای ذوب (°C):

771

ثبت نظر