• گوارگام

  • 9000-30-0

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

0.8-1.0

اسیدیته (pka):

5-7

ثبت نظر