• کربنات سدیم

  • Na2CO3

  • 497-19-8

  • SFO000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

N

p to m:

4.33196

HR:

3

حالت در دمای 25 °C:

S hygr

جرم مولی (گرم در مول):

105.99

دمای ذوب (°C):

851

ثبت نظر