• کربنات پتاسیم

  • K2CO3

  • 584-08-7

  • PLA000

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

5.64883

HR:

3

چگالی نسبی:

2.29

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

138.2055

دمای ذوب (°C):

891

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

112

ثبت نظر